Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym 2020 r.

“Określenie limitu przyjęć na studia na ww. kierunki zostało sporządzone w rozbiciu na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim, jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia na danym kierunku.

Na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 8290 miejsca (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 5063 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim – 1251 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej/ niestacjonarnej w języku innym niż język polski – 1976 miejsc).

Natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1408 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 833 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim – 261 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski – 314 miejsc). W porównaniu do limitów przyznanych na rok akademicki 2019/2020 ogólny limit przyjęć na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny zwiększył się o 130 miejsc, w tym na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim limit został zwiększony o 31 miejsc, na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym prowadzonych w formie jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim limit zwiększył się o 15 miejsc,  zaś  na studia prowadzone
w języku innym niż język polski uległ zwiększeniu łącznie o 84 miejsca. “

(źródło : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334251/katalog/12690317#12690317 )

Redakcja namedycyne.pl pragnie przypomnieć, że jest to jedynie projekt Rozporzadzenia Ministra Zdrowia, doświadczenie poprzednich lat, pokazują, że projekty z właściwym ogłoszonym po zakończonym całym procesie legislacyjnym Rozporządzeniem różnią się lecz z reguły są to zmiany w ujęciu ogólnym nieznaczne.

źródło : https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12334251/12690311/12690312/dokument449703.pdf

4+